Print Friendly, PDF & Email

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

AKROSTAL SP. Z O.O.

OWZT do pobrania w postaci pliku PDF

Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego określają zasady realizacji umów przewozu lub
spedycji towarów, w których spółka Akrostal sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwana dalej
Zlecającym) występuje w roli zlecającego przewóz lub spedycję z firmą spedycyjną lub
przewozową (zwanymi łącznie: Przewoźnikiem).
2. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego, zwane dalej również OWZT, stanowią integralną
część wszystkich umów przewozu lub spedycji zawieranych ze Zlecającym i określają
wzajemne relacje pomiędzy Zlecającym i Przewoźnikiem. Odstępstwo od stosowania
niniejszych Ogólnych Warunków Zlecenia Transportowego wymaga formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego podane są do wiadomości
i akceptacji Przewoźnika na stronie internetowej Zlecającego:
https://akrostal.pl/kontakt/owzt/ w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez
Przewoźnika lub będą mu doręczone przez Zlecającego przed zawarciem umowy. Jeżeli
Przewoźnik pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze Zlecającym, jednokrotne
przyjęcie do wiadomości przez Przewoźnika treści OWZT uznawane jest jako ich akceptacja i
oznacza ich obowiązywanie przy wszystkich umowach przewozu zawieranych pomiędzy
Stronami, aż do czasu zmiany treści OWZT lub odwołania ich stosowania w odniesieniu do
danej umowy.
4. Jeżeli Przewoźnik również posługuje się wzorcem umownym zawierającym ogólne warunki
zlecenia transportowego, zawarta pomiędzy Stronami umowa nie obejmuje tych
postanowień wzorca Przewoźnika, które są sprzeczne z wzorcem Zlecającego.
5. Jeżeli Przewoźnik przy wykonaniu Zlecenia posługuje się podwykonawcą odpowiada on za
jego zaniechania i działania jak za swoje własne nawet jeśli nie ponosi winy w wyborze albo
zlecił działanie firmie trudniącej się profesjonalnie zleconymi działaniami.
6. Przewoźnik posługujący się przy wykonaniu Zlecenia podwykonawcą zobowiązany jest do
zapoznania go z niniejszym OWZT oraz wszelkimi wymaganiami Zlecającego. Nadto
zobowiązany jest do dokonania szczegółowego sprawdzenia podwykonawcy poprzez
zbadanie zrealizowanych dotychczasowo zleceń, sprawdzenie dokumentów i zezwoleń.
7. Przewoźnik oświadcza, iż dysponuje odpowiednimi środkami transportu oraz wyposażenia,
przystosowanymi do świadczenia usług na podstawie Zlecenia. Przewoźnik zobowiązany jest
posiadać niezbędne licencje i zezwolenia na wykonanie Zlecenia.
Wykonanie zlecenia
1. Zlecenie Transportowe złożone przez spółkę Akrostal sp. z o.o. (zwane dalej Zleceniem)
może zostać wykonane wyłącznie przez firmę, która:
a) jest licencjonowanym Przewoźnikiem,

b) posiada aktualną i opłaconą polisę OCP z sumą gwarancyjną nie niższą niż 200.000 PLN, która
posiada klauzule zapewniające ochronę ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku kradzieży lub
rabunku oraz nie zawiera wyłączeń terytorialnych w stosunku do miejsca realizacji Zlecenia.
2. Cena frachtu obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przewozu.
3. Warunkiem otrzymania przez Przewoźnika płatności za wykonaną usługę w terminie 30 dni
od dnia jej wykonania, jest: dostarczenie do Zlecającego prawidłowo wystawionej faktury
VAT wraz z potwierdzonymi przez odbiorcę dokumentami poświadczającymi prawidłowość
dostarczenia towaru (np. WZ, LP, CMR, dokumenty celne, jeśli w danym przypadku zostały
wydane). Przewoźnik zobowiązany jest przesłać Zlecającemu dokumenty, o których mowa w
zdaniu poprzednim, w terminie 10 dni od daty dokonania rozładunku przewożonego towaru
przez odbiorcę. W przypadku transportu, gdzie realizowanych jest wiele punktów
rozładunku termin ten zostaje wydłużony do 20 dni. W przypadku opóźnienia w wykonaniu
przedmiotowego obowiązku, Zlecający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w
wysokości 30% wartości frachtu. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu powyższych
dokumentów, w terminie określonym powyżej, przekraczającym 30 dni, Zlecający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 100 % frachtu. W każdym jednak
przypadku, termin płatności frachtu liczony jest od daty dostarczenia Zlecającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. Cesja przez Przewoźnika wierzytelności wynikającej z zawartej pomiędzy Stronami umowy
przewozu wymaga pisemnej zgody Zlecającego.
7. W przypadku gdy należności wynikające z faktur VAT Przewoźnika określone zostały w
walutach obcych, Zlecający ma prawo do zapłaty w walucie polskiej z zastosowanie
średniego kursu NBP (Tabela A) ogłoszonego w dniu załadunku towaru.
8. Przewoźnik zobowiązuje się do umożliwienia oraz utrzymywania stałego kontaktu
z kierowcą wykonującym Zlecenie. Przewoźnik jest zobowiązany do przekazania
Zlecającemu informacji o stanie realizacji zlecenia, w tym lokalizacji przewożonego towaru,
w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania zapytania Zlecającego o ładunek. W celu
ochrony przed kradzieżą lub zachowaniami noszącymi znamiona przestępstw Akrostal sp. z
o.o. ma prawo monitorowania procesu przewozu towaru za pomocą urządzeń technicznych
i uzyskiwania wszelkich informacji o trasie przewozu towaru również po możliwym
dostarczeniu towaru do miejsca dostawy. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości, iż kierowca
otrzyma do podpisania dokument w których zobowiąże się do niezmieniania miejsca
dostawy bez zgody Zlecającego oraz do spisania danych odbierającego jego numeru
dowodu osobistego oraz sprawdzenia czy wygląd osoby jest zgodny z wizerunkiem na
dokumencie.
9. Obowiązkiem Przewoźnika jest podstawienie pod załadunek pojazdu sprawnego
technicznie, czystego i zdezynfekowanego, wyposażonego we wszystkie wymagane
dokumenty niezbędne do wykonania danego rodzaju przewozu.

10. Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za wydanie towaru nieodpowiedniej osobie lub
firmie, jeżeli wydanie towaru nastąpiło osobie/firmie wskazanej przez Przewoźnika w
informacji przekazanej Zlecającemu w związku z zawartą umową przewozu.
11. Do obowiązków Przewoźnika należy sprawdzenie zgodności z dokumentami ilości oraz
wagi przekazanego przez Zlecającego towaru. W przypadku braku możliwości sprawdzenia
ilości lub jakości ładowanego towaru, kierowca Przewoźnika jest zobowiązany do dokonania
stosownego wpisu w Liście Przewozowym lub innym stosownym dokumencie.
12. W przypadku nieterminowego podstawienie samochodu przez Przewoźnika, Zlecający
uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 200% frachtu. Przedmiotowa kara
umowna należna jest Zlecającemu także w przypadku: podstawienia niesprawnego pojazdu,
nieuzgodnionej zmiany środka transportu, podania błędnej informacji o położeniu
samochodu wykonującego przewóz, braku dokumentów lub środków technicznych
niezbędnych do realizacji Zlecenia oraz nieprzestrzegania instrukcji załączonych do Zlecenia.
Przedmiotowa kara nie będzie naliczana w przypadku akceptacji przez Zlecającego zmiany
terminu podstawienia samochodu.
13. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 3, 12 oraz 19, nie wyklucza uprawnienia
Zlecającego do dochodzenia odszkodowania za nieprawidłowe wykonanie umowy na
zasadach ogólnych.
14. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Zlecenia jakichkolwiek przeszkód
uniemożliwiających jego prawidłowe wykonanie, Przewoźnik zobowiązany jest do
natychmiastowego kontaktu ze Zlecającym.
15. Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przestoje samochodu
Przewoźnika. Zlecający zastrzega sobie możliwość załadunku lub rozładunku towaru oraz
odprawy celnej do 24 godzin od daty i godziny podanej na Zleceniu, bez możliwości
zwiększania przez Przewoźnika wysokości frachtu.
16. Wszelkie zmiany w przyjętym Zleceniu wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Jakikolwiek doładunek lub przeładunek samochodu, którym wykonywany jest
transport towarów objętych Zleceniem, wymaga pisemnej zgody Zlecającego.
Przewoźnikowi zabrania się pozostawiania towaru w miejscu innym niż punkt rozładunku.
17. Od chwili odbioru przez Przewoźnika towaru objętego Zleceniem, do chwili rozładunku u
odbiorcy. Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody przewożonego towaru, w szczególności
uszkodzenia lub kradzież. Za zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku odpowiada kierowca.
Kierowca ma obowiązek korzystania z parkingów strzeżonych. Przewoźnik nie jest
uprawniony do jakiegokolwiek zatrzymywania, zabezpieczenia lub zastawiania towaru
objętego Zleceniem na poczet jakichkowiek roszczeń.
18. Wszelkie pisemne reklamacje związane z wykonaniem umowy Strony będą zobowiązane
rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku pisemnej
odpowiedzi na reklamację w wyżej wymienionym terminie uznaje się, iż reklamacja została
uznana. Strona, która nie dopełniła przedmiotowego terminu, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony zgłaszającej reklamację kary umownej w kwocie odpowiadającej
równowartości frachtu.
19. Wszelkie dane zwarte z w zleceniu, jak i pozyskane przez Przewoźnika w trakcie jego
realizacji są poufne i nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane dla celów własnych
Przewoźnika. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności za niniejsze zlecenie i
obciążenie Przewoźnika karą umowną w wysokości 100 000 PLN w przypadku
niedotrzymania tego warunku.
20. W zakresie nie uregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Zlecenia
Transportowego, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę
prawo przewozowe oraz konwencję CMR.
21. Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych ze Zlecającym będą rozpatrywane w sądzie
właściwym dla miejsca siedziby Zlecającego.