image_pdfimage_print

OGÓLNE WARUNKI ZLECENIA TRANSPORTOWEGO

AKROSTAL SP. Z O.O.

OWZT do pobrania w postaci pliku PDF

Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego

Postanowienia ogólne

 1. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego określają zasady realizacji umów przewozu towarów, w których spółka Akrostal sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu występuje w roli zlecającego przewóz i zwana jest dalej Zlecającym.
 2. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego, zwane dalej również OWZT, stanowią integralną część wszystkich umów przewozu zawieranych ze Zlecającym i określają wzajemne relacje pomiędzy Zlecającym i Przewoźnikiem. Odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Zlecenia Transportowego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Ogólne Warunki Zlecenia Transportowego podane są do wiadomości
  i akceptacji Przewoźnika na stronie internetowej Zlecającego: www.akrostal.pl w formie umożliwiającej ich pobranie i odtwarzanie przez Przewoźnika lub będą mu doręczone przez Zlecającego przed zawarciem umowy. Jeżeli Przewoźnik pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych ze Zlecającym, jednokrotne przyjęcie do wiadomości przez Przewoźnika treści OWZT uznawane jest jako ich akceptacja i oznacza ich obowiązywanie przy wszystkich umowach przewozu zawieranych pomiędzy Stronami, aż do czasu zmiany treści OWZT lub odwołania ich stosowania w odniesieniu do danej umowy.
 4. Jeżeli Przewoźnik również posługuje się wzorcem umownym zawierającym ogólne warunki zlecenia transportowego, zawarta pomiędzy Stronami umowa nie obejmuje tych postanowień wzorców, które są ze sobą wyraźnie sprzeczne.

Wykonanie zlecenia

 1. Zlecenie Transportowe złożone przez spółkę Akrostal sp. z o.o. (zwane dalej Zleceniem) może zostać wykonane wyłącznie przez Zleceniobiorcę, który:
 2. a) jest licencjonowanym Przewoźnikiem,
 3. b) posiada aktualną i opłaconą polisę OCP z sumą gwarancyjną nie niższą niż 200.000 PLN, która posiada klauzule zapewniające ochronę ubezpieczyciela za szkody powstałe w wyniku kradzieży lub rabunku oraz nie zawiera wyłączeń terytorialnych w stosunku do miejsca realizacji Zlecenia.
 4. Cena frachtu obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przewozu.
 5. Warunkiem otrzymania przez Przewoźnika płatności za wykonaną usługę w terminie
  30 dni od dnia jej wykonania, jest: dostarczenie do Zlecającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonymi przez odbiorcę dokumentami poświadczającymi prawidłowość dostarczenia towaru (np. WZ, LP, CMR, dokumenty celne, jeśli w danym przypadku zostały wydane). Przewoźnik zobowiązany jest przesłać Zlecającemu dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 10 dni od daty dokonania rozładunku przewożonego towaru przez odbiorcę. W przypadku transportu, gdzie realizowanych jest wiele punktów rozładunku termin ten zostaje wydłużony do 20 dni. W przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotowego obowiązku, Zlecający uprawniony jest do naliczenia kary umownej
  w wysokości 30% wartości frachtu. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu powyższych dokumentów, w terminie określonym powyżej, przekraczającym 30 dni, Zlecający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 100 % frachtu. W każdym jednak przypadku, termin płatności frachtu liczony jest od daty dostarczenia Zlecającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.
 6. Cesja przez Przewoźnika wierzytelności wynikającej z zawartej pomiędzy Stronami umowy przewozu wymaga pisemnej zgody Zlecającego.
 7. W przypadku gdy należności wynikające z faktur VAT Przewoźnika określone zostały
  w walutach obcych, Zlecający ma prawo do zapłaty w walucie polskiej z zastosowanie średniego kursu NBP (Tabela A) ogłoszonego w dniu załadunku towaru.
 8. Przewoźnik zobowiązuje się do umożliwienia oraz utrzymywania stałego kontaktu
  z kierowcą wykonującym Zlecenie. Przewoźnik jest zobowiązany do przekazania Zlecającemu informacji o stanie realizacji zlecenia, w tym lokalizacji przewożonego towaru, w ciągu 1 godziny od momentu otrzymania zapytania Zlecającego o ładunek. W celu ochrony przed kradzieżą lub zachowaniami noszącymi znamiona przestępstw Akrostal sp. z o.o. ma prawo monitorowania procesu przewozu towaru za pomocą urządzeń technicznych i uzyskiwania wszelkich informacji o trasie przewozu towaru również po możliwym dostarczeniu towaru do miejsca dostawy.
 9. Obowiązkiem Przewoźnika jest podstawienie pod załadunek pojazdu sprawnego technicznie, czystego i zdezynfekowanego, wyposażonego we wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do wykonania danego rodzaju przewozu.
 10. Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za wydanie towaru nieodpowiedniej osobie lub firmie, jeżeli wydanie towaru nastąpiło osobie/firmie wskazanej przez Przewoźnika
  w informacji przekazanej Zlecającemu w związku z zawartą umową przewozu.
 11. Do obowiązków Przewoźnika należy sprawdzenie zgodności z dokumentami ilości oraz wagi przekazanego przez Zlecającego towaru. W przypadku braku możliwości sprawdzenia ilości lub jakości ładowanego towaru, kierowca Przewoźnika jest zobowiązany do dokonania stosownego wpisu w Liście Przewozowym lub innym stosownym dokumencie.
 12. W przypadku nieterminowego podstawienie samochodu przez Przewoźnika, Zlecający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 200% frachtu. Przedmiotowa kara umowna należna jest Zlecającemu także w przypadku: podstawienia niesprawnego pojazdu, nieuzgodnionej zmiany środka transportu, podania błędnej informacji
  o położeniu samochodu wykonującego przewóz, braku dokumentów lub środków technicznych niezbędnych do realizacji Zlecenia oraz nieprzestrzegania instrukcji załączonych do Zlecenia. Przedmiotowa kara nie będzie naliczana w przypadku akceptacji przez Zlecającego zmiany terminu podstawienia samochodu.
 13. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 3, 10 oraz 16, nie wyklucza uprawnienia Zlecającego do dochodzenia odszkodowania za nieprawidłowe wykonanie umowy na zasadach ogólnych.
 14. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Zlecenia jakichkolwiek przeszkód uniemożliwiających jego prawidłowe wykonanie, Przewoźnik zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu ze Zlecającym.
 15. Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przestoje samochodu Przewoźnika. Zlecający zastrzega sobie możliwość załadunku lub rozładunku towaru oraz odprawy celnej do 24 godzin od daty i godziny podanej na Zleceniu, bez możliwości zwiększania przez Przewoźnika wysokości frachtu.
 16. Wszelkie zmiany w przyjętym Zleceniu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jakikolwiek doładunek lub przeładunek samochodu, którym wykonywany jest transport towarów objętych Zleceniem, wymaga pisemnej zgody Zlecającego. Przewoźnikowi zabrania się pozostawiania towaru w miejscu innym niż punkt rozładunku.
 17. Od chwili odbioru przez Przewoźnika towaru objętego Zleceniem, do chwili rozładunku u odbiorcy. Przewoźnik odpowiada za wszelkie szkody przewożonego towaru,
  w szczególności uszkodzenia lub kradzież. Za zabezpieczenie i rozmieszczenie ładunku odpowiada kierowca. Kierowca ma obowiązek korzystania z parkingów strzeżonych.
 18. Wszelkie pisemne reklamacje związane z wykonaniem umowy Strony będą zobowiązane rozpatrzyć w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku braku pisemnej odpowiedzi na reklamację w wyżej wymienionym terminie uznaje się, iż reklamacja została uznana. Strona, która nie dopełniła przedmiotowego terminu, zobowiązana jest do zapłaty na rzecz strony zgłaszającej reklamację kary umownej w kwocie odpowiadającej równowartości frachtu.
 19. Wszelkie dane zwarte z w zleceniu, jak i pozyskane przez Przewoźnika w trakcie jego realizacji są poufne i nie mogą być wykorzystywane i rozpowszechniane dla celów własnych Przewoźnika. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania płatności za niniejsze zlecenie i obciążenie Przewoźnika karą umowną w wysokości 100 000 PLN w przypadku niedotrzymania tego warunku.
 20. W zakresie nie uregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Zlecenia Transportowego, stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawę prawo przewozowe oraz konwencję CMR.
 21. Wszelkie spory wynikłe z umów zawieranych ze Zlecającym będą rozpatrywane w sądzie właściwym dla miejsca siedziby Zlecającego.