Print Friendly, PDF & Email

Általános Szerződési Feltételek

 1. Általános rendelkezések
 2. A jelen „Általános Szerződési Feltételek” (a továbbiakban ÁSZF) a poznani székhelyű Akrostal Sp. z o.o. cég (a továbbiakban Eladó) által kínált termékek adás-vételével kapcsolatos szerződések kötésének és kivitelezésének feltételeit határozzák meg.
 3. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi az összes Eladóval kötött adás-vételi szerződésnek, és szabályozza az Eladó és a Vásárló közti kapcsolatot. A jelen ÁSZF-től kizárólag kiegészítő kölcsönös írásbeli megállapodás útján lehet eltérni.
 4. Az ÁSZF a Vásárló számára tudomásul vétel és elfogadás céljából letölthető és megnyitható formában az Eladó honlapján érhető el: www.akrostal.pl . Amennyiben a Vásárló állandó üzleti kapcsolatban áll az Eladóval, akkor az ÁSZF egyszeri elfogadása a Felek között létrejött összes rendelésre és adás-vételi szerződésre vonatkozik, egészen az ÁSZF tartalmának módosításáig vagy annak visszavonásáig.
 5. Szerződéskötés
 6. Az Adás-vételi szerződés a Vásárló által az Eladó számára elküldött megrendelésének sikeres kézbesítésével egyidejűleg jön létre. A megrendelést e-mailben, faxon vagy más írásbeli formában, ill. távközlési úton (pl. telefonon) lehet eljuttatni, valamint közvetlenül az Eladó képviselőjénél személyesen is le lehet adni. Az Eladó hallgatása a Vásárló megrendelésének elfogadását jelenti. Mindazonáltal az Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelés Eladótól való kézhezvétele után annak kivitelezési feltételeit módosítsa; ez esetben az adás-vételi szerződés a megrendelés módosításának Vásárló számára való kézbesítésekor jön létre.
 7. Amennyiben a megrendelés napjától a megrendelés kivitelezésének napjáig
 8. a nyersanyagok ára több, mint 5%-kal növekedne,
 9. ill. ha az USD/PLN és EUR/PLN árfolyamok bármelyike több mint 5%-kal módosulna,

úgy a megrendelést elfogadottnak kell tekinteni azzal a feltétellel, hogy ilyen esetben az Eladónak jogában áll a megrendelt termék árát korrigálni.

 1. Az Eladó a megrendelt termékekre kizárólag kereskedelmi műbizonylatot biztosít. A megrendelésen ettől eltérő műbizonylatra irányuló igény vagy követelés feltüntetése nem okozza a szerződés menetének felfüggesztését vagy annak érvénytelenségét, és erre az okra való hivatkozással reklamációnak nincs helye, a Vásárló nem követelheti az ilyen dokumentum pótlását sem.
 2. Kereskedelmi műbizonylat – az eladó birtokában lévő, a gyártó által kiadott műbizonylatból származó adatok alapján kiállított, az eredetivel tartalmilag teljesen azonos, az eladó által kiállított műbizonylat. A kereskedelmi műbizonylat nem tartalmazza az eladott áru gyártójának adatait, mivel az az eladó üzleti titkának részét képezi. Az Akrostal Sp. z o.o. cég továbbá igazolja a kereskedelmi műbizonylatnak az eredeti, gyártó által kiállított műbizonylattal való teljes tartalmi azonosságát, hitelességét.
 3. A szerződéskötés lebonyolításának minden fázisa alatt a felek között megállapított árak mindegyike nettó ár, különösen ami az Eladó megrendelésén vagy az Eladó árajánlatában feltüntetett árakat illeti, hacsak nem lett egyértelműen jelezve, hogy az adott árak bruttó értékek.

III. Reklamáció és termékfelelősség

 1. Az Vásárló felelőssége, hogy a megrendelésében szereplő műszaki adatok, anyagminőségek, méretek és mennyiségek megfeleljenek szükségleteinek. A Vásárló az Eladó által leszállított árut köteles átvétel után azonnal minőségi és mennyiségi szempontból ellenőrizni.

1a. Amennyiben az Eladó által eladott áru megmunkálásnak lesz alávetve, akkor a Vásárló köteles a megrendelt mennyiségű anyagot még a megmunkálás előtt kifizetni. A megrendelt áru megmunkálása eltérést eredményezhet a Vásárló megrendelésében, a szállítólevélen és a számlán feltüntetett paraméterek/tömegek között. A fenti különbségek nem jelentik a termék hibáját, így azok nem minősíthetőek az áru megrendeléstől eltérő értékesítésének.

 1. A Vásárló az áruval kapcsolatos bárminemű mennyiségi kifogását az átvétel után azonnal, még a sofőr jelenlétében köteles írásban rögzíteni (az átvételi elirmevényen, vagy külön jegyzőkönyvezni), és azt legkésőbb az áru átvételét követő 3. munkanapon, de mindenképp az áru további megmunkálása előtt az Eladó részére írásban közölni, jogvesztés terhe mellett. A kézbesítő sofőr köteles a mennyiségi ellenőrzést megvárni.
 2. A Vásárló az áruval kapcsolatos bárminemű minőségi kifogását az átvétel után lehetőség szerint azonnal, az áru átvételét követő 14 napon belül, de mindenképp az áru megmunkálása előtt köteles az Eladó részére írásban megtenni, jogvesztés terhe mellett.
 3. Amennyiben az eladott termékben rejlő hibára csak a Vásárló általi megmunkálás során derülne fény, úgy az Eladó szavatosságból származó felelőssége csak a hibás termék értékéig terjed ki, és csak akkor, ha a kifogást az Eladó beszállítója jogosnak ítéli meg. A Vásárló az efféle hibákat azok észrevétele után azonnal, legkésőbb az áru átvételétől számított 90 munkanapon belül köteles az Eladó részére írásban bejelenteni, jogvesztés terhe mellett.
 4. Megalapozatlan reklamáció esetén az Eladónak jogában áll a Vásárlót a kifogásolt áru szállításának és átrakodásának ill. annak ellenőrző vizsgálati költségével terhelni.
 5. Ha a kifogás jogosnak bizonyul, akkor az Eladó saját belátása szerint a hibás terméket hibátlanra cseréli, vagy a hibát a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül kijavítja, vagy a hibás termék ellenértékét a Vásárlónak visszaadja. Semmilyen olyan esetben, amikor a termék hibás, az Eladó nem felel a Vásárló oldalán keletkező olyan költségekért, melyek a termék átalakításából származnak. Amennyiben az átadott és eladott termékek közül csak némelyik hibás, és a többi, hibátlan terméktől az elválasztható, akkor a Vásárló 2.-4. pontokban rögzített jogai csak a hibás termékekre terjednek ki.
 6. A termék visszavétele csak az Eladó korábbi tájékoztatása és e téren írásbeli jóváhagyása után lehetséges. Az áru visszavételének feltétele, hogy a terméken a bejelentett sérüléseken kívül egyéb sérülésnek ill. gyártásfolyamati eljárásnak nyoma nincs, a 4. pontban leírt szituációkat kivéve.
 7. Szállítás, határidő és fuvardíj
 8. A Vásárló által megrendelt áru szállítása kizárólag az ő megrendelése alapján lehetséges. A kivitelezési idő a megrendelés elfogadásáról annak az Eladó részéről a Vásárló felé történő nyugtázásának napján, ill. ha az Eladó a Vásárlóval állandó üzleti kapcsolatban van, akkor a Vásárló által az Eladónak kézbesített megrendelésére vonatkozólag az Eladó elfogadó hallgatásával kezdődik. A megrendelés kivitelezési határideje minden egyes alkalommal a szerződő Felek külön egyeztetését igényli.
 9. 1 tonna tömegig a szállítmányok tömegének pontossága +/- 1 kg. 1 tonnától 5 tonnáig terjedő tömegű szállítmányok tömegének pontossága +/- 5kg.

Ha a megrendelővel másképp nem lett egyeztetve, akkor a méretekre vágásnál a következő tűréseket alkalmazzuk:

Köracél és laposlemez 300 mm keresztmetszetig – vágás tűrése: -0/+5 mm

Köracél és laposlemez 300 mm keresztmetszet fölött – vágás tűrése: -0/+10 mm

Méretre vágott brammák – vágás tűrése: -0/+15 mm

Méretre vágott acéllapok – vágás tűrése: -0/+15 mm

 1. A Vásárló köteles a megrendelt árut az egyeztetett határidőn belül, vagy az Eladó termék átvételre való készenlétére vonatkozó értesítését követően átvenni. Amennyiben a Vásárló a fenti időponttól számítva az árut több, mint 7 napig nem veszi át, úgy az Eladó jogosult a Vásárlót raktározási költséggel terhelni, vagy a szerződéstől elállni és az árut más ügyfelének eladni. Az áru raktározási költsége 20 EUR/tonna naponta, de legalább 20 EUR/nap függetlenül az áru tömegétől.
 2. Amennyiben a Vásárló úgy dönt, hogy az Eladó által szervezett fuvarozást igénybe veszi, úgy a szállítás és más kiegészítő szolgáltatások költsége a Vásárlót terheli, amennyiben a Felek korábban másképp nem állapodtak meg.
 3. Az áru első, a Vásárló által az áru átvételére meghatalmazott személynek való átadásának pillanatában, beleértve a szállítmányozót ill. fuvarozót is, a szállításból eredő minden kockázat terhe a Vásárlóra száll át.
 4. Nem minősül az egyeztetett szállítási határidő megszegésének, ha az Eladó az egyeztetett időponttól számítva 14 napnál nem késik többet. Az Eladó nem vállal felelősséget a késedelmes szállításért, amennyiben ennek oka tőle független körülményekből adódik, mint pl.: vis maior, az Eladó beszállítóinak késedelmes beszállítása, előre nem látható üzemzavar, ami az Eladó munkájában fennakadást okoz, stb..
 5. A Vásárló a megrendelését annak Eladó általi elfogadása után csak az Eladó erre vonatkozó írásbeli engedélyével vonhatja vissza. Amennyiben a Vásárló megrendelését részben vagy egészében az Eladó engedélyével visszavonja, úgy a Vásárló köteles az Eladó oldalán az említett megrendelés kivitelezésével kapcsolatban keletkezett költségeket megtéríteni.
 6. Amennyiben a Vásárló a kézbesített áru ellenértékének kifizetésével késedelmeskedik, akkor az Eladó tartózkodhat az adott Vásárló további megrendeléseinek kivitelezésétől a megfelelő kifizetések teljesítésének idejéig.
 7. Fizetési feltételek
 8. A vételár az Eladó által kiállított számlán szereplő fizetési határidő lejártakor válik esedékessé.
 9. A Vevő csak a teljes vételár kifizetése után válik az áru tulajdonosává (eladott áru tulajdonjogára vonatkozó kitétel – lengyel Ptk. 589. cikk), hacsak a Felek másképp nem állapodtak meg. A fentiektől eltérő döntések érvényességükhöz írásbeli formát igényelnek.
 10. A számla teljesítésének napja azonos annak ellenértékének, a rajta szereplő bankszámlán való elkönyvelésének napjával.
 11. Végső rendelkezések
 12. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kivitelezésével kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek törekedni fognak a megegyezésre. Ha a jelen szabályozásból közvetlenül vagy közvetve eredő vitás kérdések megoldása megegyezés útján nem lenne lehetséges, akkor a vitás kérdésekkel kapcsolatban az Eladó székhelye szerinti Városi Bíróság az illetékes.
 13. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a lengyel Ptk. vonatkozó rendelkezései, valamint a 2003. év június 12-ei Kereskedelmi tranzakciók fizetési határidejéről szóló tv. (Dz. U. 2003 r. Nr 139 poz. 1323 – a Magyar Közlöny lengyel megfelelője – tolm.) rendelkezései irányadóak.

 

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

AKROSTAL SP. Z O.O.

Pobierz OWS w formacie pdf

Conditions of sale

AKROSTAL SP. Z O.O.

Download Conditions of sale as a PDF file