wyszukiwarka

HĽADAJ

Podmienky predaja

Všeobecné podmienky predaja

I. Všeobecné ustanovenia

1. Všeobecné podmienky predaja určuju pravidlá pre uzatváranie a vykonávanie kúpnej zmluvy výrobkov ponúkaných spoločnosťou Akrostal Sp. z o.o. so sídlom v Poznani, ďalej len Predávajúci.

2. Všeobecné podmienky predaja, ďalej tiež VPP, sú integrálnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatváraných s Predávajúcim a určujú vzájomné vzťahy medzi Predavájúcim a Kupujúcim. Výnimka od uplatňovania týchto Všeobecných podmienok predaja sa prijíma iba vydaním písomného prehlásenia, inak je neplatná.

3. Všeobecné podmienky predaja sú umiestnené na webovej stránke Predávajúceho: www.akrostal.pl vo forme, ktorá ich umožňuje sťahovať a prehrávať Kupujúcim. Pokiaľ Kupujúci zostáva v stálych obchodných vzťahoch s Predávajúcim prijatie Všeobecných podmienok predaja Kupujúcim považuje sa za ich prijatie pri ostatných objednávkach a zmluvách o predaji uzatváraných medzi zmluvnými stranami, kým sa nezmení obsah VPP alebo zruší ich použitie.

II. Uzavretie zmluvy

1. Uzavretie zmluvy o predaji začína sa dňom predloženia Kupujúcim prvej Objednávky, ktorá bola úspešne doručená Predávajúcemu. Objednávka môže byť predložená prostredníctvom e-mailu, faxom alebo v inej písomnej forme, rovnako ako prostredníctvom iných foriem komunikácie na diaľku (napr. telefonicky), alebo priamo u zástupcu Predávajúceho. Mlčanie Predávajúceho znamená prijatie objednávky Kupujúceho. Predávajúci si však vyhradzuje právo na zmenu podmienok vybavenia objednávky po jej prijatí Kupujúcim – v takomto prípade k uzavretiu zmluvy o predají dochádza po doručení zmenenej objednávky Kupujúcemu.

2. V prípade, keď v priebehu doby odo dňa podania objednávky do dňa jej vybavenia dôjde k:

a. zvýšeniu cien surovín o viac ako 5%,

b. zvýšeniu kurzu USD/PLN alebo EUR/PLN o viac ako 5%,

uznáva sa, že ponuka bola prijatá s výhradou, že v takýchto situáciách má predávajúci právo na zvýšenie ceny objednaného tovaru.

3. Predávajúci poskytuje len obchodné certifikáty na objednané materiály. Zadanie do zmluvy zo strany Kupujúceho žiadostí o dodanie iného než obchodný certifikát zmluvy neruší a nespôsobi pozastavenia plnenia zmluvy, nesmie byť základom pre reklamáciu, a Kupujúci nemôže požiadať Predavájuceho o dodanie iného dokladu než obchodný certifikát.

4. Obchodný certifikát – je to certifikát vydaný v súlade a na základe údajov uvedených v certifikáte vydanom výrobcom. Obchodný certifikát neobsahuje údaje výrobcu predávaných tovarov, ktoré predstavujú obchodné tajomstvo Predávajúceho. Akrostal sp. z o.o. môže navyše obchodným certifikátom potvrdiť zhodu s certifikátom výrobcu.

5. Všetky ceny stanovené Zmluvnými stranami v den uzavretia zmluvy, a predovšetkým zahrnuté v objednávke Kupujúceho alebo v ponuke Predávajucého sú netto ceny, pokiaľ nie je jasne uvedené, že sa jedná o brutto ceny.

III. Uplatnenie reklamácie, zodpovednosť za chyby

1. Kupujúci je zodpovedný za to, aby technické údaje, kvalita a množstvo materiálu uvedené v jeho objednávke zodpovedali jeho potrebám. Kupujúci je povinný preveriť množstvo a kvalitu tovaru dodaného Predávajúcim ihneď po jeho prevzatí.

1a. V prípadoch, keď výrobok predávaný Predávajúcim podlieha spracovaniu, Kupujúci je povinný zaplatiť sumu objednaného materiálu pred spracovaním. Spracovanie objednáneho tovaru môže spôsobiť rozdiely medzi parametrami/ hmotnosťou výrobkov označených v objednávke Kupujúceho, v nákladnom liste a faktúre. Tieto rozdiely nepredstavujú vady predaného výrobku, a nemôžu byť považované za predaj tovaru v rozpore s objednávkou.

2. Akékoľvek kvantitatívne reklamácie musia byť uplatnené písomne ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 3 pracovných dní po prevzatí tovaru, v každom prípade pred spracovaním tovaru, v opačnom prípade dôjde k strate nárokov na zodpovednosť predávajúceho za kvantitatívne odchýlky.

3. Akékoľvek kvalitatívne reklamácie musia byť uplatnené písomne ihneď po prevzatí tovaru, najneskôr však do 14 dní po prevzatí tovaru, v každom prípade pred spracovaním tovaru, v opačnom prípade dôjde k strate nárokov na zodpovednosť predávajúceho za kvalitatívne chyby.

4. V prípade chýb predaného tovaru zistených až v dôsledku jeho spracovania Kupujúcim bude záručná zodpovednosť Predávajúceho obmedzená len na hodnotu chybného tovaru a to pod podmienkou uznania reklamácie dodávateľom Predávajúceho. Nasledujúce chyby musia byť Predávajúcemu oznámené písomne okamžite po ich zistení, najneskôr však do 90 dní odo dňa dodania tovaru Kupujúcemu, v opačnom prípade nebudú platiť nároky z titulu zodpovednosti Predávajúceho za nasledujúce kvalitatívne chyby.

5. V prípade neoprávnenej reklamácie má Predávajúci právo účtovať Kupujúcemu náklady na prepravu a prekládku reklamovaného tovaru a náklady na jeho kontrolné skúšky.

6. V prípade uznania oprávnenosti reklamácie môže Predávajúci podľa svojho uváženia buď vymeniť tovar za bezchybný alebo chybu čo najrýchlejšie odstrániť, v najdlhšej lehote 30 dní alebo vrátiť Kupujúcemu protihodnotu chybného tovaru. V žiadnom prípade zistenia chýb tovaru Predávajúci nezodpovedá za náklady spracovania tovaru, ktoré Kupujúcemu vzniknú. Ak sú spomedzi dodaných a predávaných tovarov chybné len niektoré a je možné ich oddeliť od tovaru bez chýb, právomoci Kupujúceho podľa bodu 2, 3 a 4 sa obmedzujú len na chybné tovary.

7. V každom prípade vrátenie tovaru kupujúcim nasleduje po predošlom upovedomení predávajúceho a po doručení jeho písomného potvrdenia/schválenia v tomto ohľade. Podmienkou prijatia vráteného tovaru je absencia známok poškodení iných ako nahlásené chyby a nespracovanie vo výrobných procesoch kupujúceho s výnimkou prípadov uvedených v bode 4.

IV. Dodávka, dodacie lehoty a náklady na dodanie tovaru

1. Dodanie tovaru zakúpeného Kupujúcim sa vykonáva len na základe jeho objednávky. Začiatkom lehoty vybavenia objednávky je dátum, v ktorom Predávajúci oznámi Kupujúcemu prijatie ponuky alebo jej tiché prijatie v prípade objednávky podanej Kupujúcim, ktorý s predávajúcim zotrváva v stálych obchodných vzťahoch. Lehotu vybavenia objednávky zakaždým určia Zmluvné strany zmluvy o predaji.

2. Presnosť dodávok do hmotnosti 1 tony je +/- 1 kg. Presnosť dodávok s hmotnosťou od 1 tony do 5 ton je +/- 5kg.

Pri rezaní na mieru zostane zachovaná tolerancia dĺžky rezania:

Okrúhle a ploché tyče prierez do 300 mm - tolerancia dĺžky rezania -0/+5mm

Okrúhle a ploché tyče prierez vyše 300mm - tolerancia dĺžky rezania -0/ +10mm

Plechy rezané na mieru -0/ +15 mm

Dosky rezané na mieru -0/ +15mm

3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v stanovenej lehote alebo po oznámení od Predávajúceho o pripravenosti tovaru na prevzatie. Ak sa Kupujúci dopustí omeškania s prevzatím tovaru o dobu dlhšiu ako 2 dni, Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu náklady na skladovanie alebo odstúpenie od zmluvy a tovar predať inému zákazníkovi. Náklady na skladovanie nevyzdvihnutého tovaru predstavujú za každý deň uskladnenia ekvivalent sumy 20 eur v poľských zlotých, počítanej podľa stredového výmenného kurzu za každú 1 tonu uskladneného tovaru, pričom minimálny poplatok za každý deň uskladnenia tovaru predstavuje ekvivalent 20 eur, bez ohľadu na jeho hmotnosť.

4. Ak sa Kupujúci rozhodne pre dodanie tovaru prepravou Predajcu, náklady na doručenie a ďalšie dodatočné služby budú účtované Kupujúcemu, ak nie je dohodnuté inak.

5. Riziko dodávky tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu jeho odovzdania osobe oprávnenej preberať tovar Kupujúcim, vrátane špeditéra a prepravcu.

6. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru do 14 dní nie je považované za porušenie dohodnutej dodacej lehoty. Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávok vo vzťahu k dodacím lehotám, ak sú spôsobené okolnosťami od neho nezávislými ako omeškanie dodávateľov predávajúceho, udalosti vyššej moci, neočakávané prekážky v práci predávajúceho a podobne.

7. K odstúpeniu Kupujúceho od prevzatia objednaného tovaru po prijatí objednávky zo strany Predávajúceho, môže dôjsť len s písomným súhlasom Predávajúceho v tomto ohľade. V prípade úplného alebo čiastočného stiahnutia objednávky so súhlasom predávajúceho môže byť kupujúci požiadaný o pokrytie nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s vybavením predmetnej objednávky.

8. V prípade úplného alebo čiastočného stiahnutia objednávky so súhlasom predávajúceho môže byť kupujúci požiadaný o pokrytie nákladov, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s vybavením predmetnej objednávky.

V. Platobné podmienky

1. Predajná cena sa stane vymožiteľná po uplynutí lehoty uvedenej na faktúre vystavenej Predávajúcim.

2. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru v okamihu úplného zaplatenia tovaru (výhradné vlastníctvo na predanú vec - článok 589 Občianskeho zákonníka), pokiaľ sa strany v tomto smere nedohodnú inak. Odlišné dohody si pre svoju platnosť vyžadujú písomnú formu..

3. Dátum platby je dátum pripísania prostriedkov na bankový účet predávajúceho uvedený na faktúre.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa budú usilovať o priateľské urovnanie všetkých sporov vzniknutých v súvislosti s plnením zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Všeobecné podmienky predaja. Ak priateľské urovnanie sporov nebude možné, všetky spory vyplývajúce priamo alebo nepriamo z týchto predpisov budú riešené súdmi miestne príslušnými podľa sídla Predávajúceho.

2. V prípadoch, ktoré nie sú zahrnuté vo vyššie uvedených ustanoveniach VPP platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona z 12. júna 2003 o lehotách splatnosti v obchodnom styku (Zbierka zákonov z 2003, č. 139, čiastka 1323).