wyszukiwarka

CĂUTARE

Condiţii de Vânzare

Condiţii Generale de Vânzare


I. Dispozi
ții generale1. Condi
țiile generale de vânzare stabilesc principiile de încheiere și executare a contractelor de vânzare de mărfuri oferite de către societatea Akrostal Sp. z o.o. cu sediul în Poznan, denumită în continuare Vânzător.


2. Condi
țiile generale de vânzare, denumite în continuare CGV, constituie o parte integrantă a tuturor contractelor de vânzare încheiate cu Vânzatorul și determina relațiile reciproce dintre Vânzător și Cumpărător. Derogarea de la aplicarea acestor Condiţii generale de vânzare necesită forma scrisă, în caz contrar fiind nulă.


3. Condiţiile generale de vânzare sunt comunicate cumpărătorului
și acceptate de către acesta pe pagina de internet a Vânzătorului: www.akrostal.pl într-o formă care permite descărcarea şi reproducerea lor de către Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul rămâne în relații comerciale permanente cu Vânzătorul, acceptarea de către Cumpărător a Condițiilor generale de vânzare doar o singură dată va fi considerată drept acceptarea acestora în cazul tuturor celorlalte comenzi și contracte de vânzare încheiate între Părți, până la momentul modificării conținutul CGV sau al anulării acestora.


II. Încheierea contractului


1. Încheierea contractului de vânzare are loc în momentul plasării comenzii de către Cumpărător, care este livrată în mod eficient de către Vânzător. Comanda poate fi plasată prin intermendiul poştei electronice, faxului sau în orice altă formă scrisă, precum
și prin intermediul altore forme de comunicare la distanță (de exemplu, telefon), precum și la direct reprezentantul Vânzătorului. Vânzătoul însă îşi rezervă dreptul de a modifica condiţiile de realizare a comenzii după recepţionarea acesteia din partea Cumpărătorului - în acest caz, încheierea contractului de vânzare are loc în momentul primirii de către Cumpărător a modificării comenzii plasate.


2. Dacă în perioada de la data plasării comenzii până la data realizării acesteia, va avea loc:

  1. creșterea prețurilor materiilor prime cu mai mult de 5%,
  2. creşterea cursului de schimb USD/PLN sau EUR/PLN, cu mai mult de 5%,

se consideră că oferta a fost acceptată cu o rezervare că, în astfel de situații,Vânzătorul are dreptul de a ridica prețul mărfurilor comandate.3. Vânzătorul furnizează exclusiv certificatele comerciale pentru mărfurile comandate. Înscrierea solicitării în comandă de către Cumpărător privind livrarea unor alte certificate decât cele comerciale nu afectează valabilitatea şi nu cauzează suspendarea executării contractului, nu constituie baza pentru depunerea reclama
ției sau ridicarea pretenţiilor de către Cumpărător referitoare la livrarea de către Vânzătoru unui astfel de document.


4. Certificat de Comer
ț - un certificat eliberat de către Vânzător pe baza datelor din certificatul de producător deținut de vânzător, fiind în deplină conformitate cu acesta. Certificatul de comerț nu conţine datele producătorului de bunuri vândute, care constituie secretul întreprinderii vânzătorului. Akrostal Sp. z o.o. poate atesta, suplimentar, pe certificatul de comerţ, conformitatea acestuia cu certificatul original al producătorului.5. Toate pre
țurile stabilite de către părți în timpul încheierii contractului, şi anume, cuprinse în special în comanda Cumpărătorul sau în oferta Vânzătorului nu includ TVA, cu excepția cazului în care în mod explicit s-a indicat că acestea sunt prețurile brute.


III. Depunerea reclamaţiilor, răspundere pentru defecte

1. Cumpărătorul este responsabil pentru faptul ca datele tehnice, calitatea și cantitatea materialului specificat în comandă să corespundă nevoilor lui. Cumpărătorul este obligat să examineze mărfurile furnizate de către Vânzător sub aspectul cantităţii şi calităţii lor, de îndată ce mărfurile sunt primite.1a. În cazurile în care mărfurile vândute de către Vânzător vor fi tratate, Cumpărătorul este obligat să plătească echivalentul materialelor comandate înainte de supunerea lor procesului de tratare. Faptul referitor la tratarea mărfurilor comandate poate provoca discrepan
țe între parametrii / greutatea mărfurilor indicate în comanda plasată de Cumpărător, scrisoarea de trăsură și factura fiscală. Aceste diferențe nu constituie defecte ale produsului vândut, și nu pot fi considerate ca fiind vânzarea de mărfuri care nu este conformă cu comanda.


2. Depunerea oricăror reclamaţii referitoare la cantitate se va face în forma scrisă, imediat după primirea bunurilor, dar cel târziu în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea bunurilor, şi în orice caz, înainte de supunerea mărfurilor trătării, sub sancţiunea pierderii drepturilor referitoare la responsabilitatea Vânzătorului pentru abateri cantitative.3. Depunerea oricăror reclamaţii referitoare la calitate se va face în forma scrisă, imediat după primirea bunurilor, dar cel târziu în termen de 14 zile de la primirea bunurilor, şi în orice caz, înainte de supunerea mărfurilor trătării, sub sancţiunea pierderii drepturilor referitoare la responsabilitatea Vânzătorului pentru abateri calitattive.4. În cazul apariţiei unor defecte la bunurile vândute, care au fost descoperite abia ca urmare a tratării lor de către Cumpărător, responsabilitatea Vânzătorului referitoare la garanție se limitează doar la valoarea produsului cu defecte și cu condiţia acceptării plângerii de către furnizorul Vânzătorului. Aceste defecte trebuie să fie raportate Vânzătorului, în scris, imediat după descoperirea acestora, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data livrării mărfurilor către Cumpărător, sub sancţiunea pierderii drepturilor referitoare la responsabilitatea Vânzătorului pentru defecte calitative.


5. În cazul depunerii unei plângeri neîntemeiate, Vânzătorul are dreptul de a percepe de la Cumpărător cheltuielile aferente transportului şi manipulării mărfii reclamate şi cheltuielile aferente examinării acesteia.6. Dacă plângerea este considerată drept întemeiată, Vânzătorul are dreptul, la discreţia sa, să înlocuiască marfa cu marfa liberă de defecte sau să îndeparteze defectele cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile sau să plătească către Cumpătăror echivalentul produselor defectate. În niciun caz în care au apărut defectele, Vânzătorul nu va fi responsabil pentru rambursarea costurilor de prelucrare a mărfurilor suportate de către Cumpărător. În cazul în care dintre mărfurile livrate şi vândute doar unele dintre ele sunt defecte și pot fi îndepărtate de la bunurile libere de defecte, drepturile Cumpărătorul prevăzute la punctele 2,3,4 sunt limitate exclusiv la bunurile cu defecte.7. În orice caz, returnarea bunurilor de către Cumpărător se face dupa notificarea prealabilă Vânzătorului despre acest fapt
și după obținerea confirmării scrise / aprobării acestuia în acest sens. Condiţia pentru returnarea bunurilor este lipsa de semne de deteriorare, altele decât defectele raportate și de prelucrare în cadrul proceselor de producţie de către Cumpărător, cu excepţia cazurilor prevăzute la punctul. 4.


IV. Livrarea, termenul şi costurile livrării

1. Livrarea de mărfuri achiziţionate de către Cumpărător se efectuează numai pe baza comenzii sale. Se consideră ca început al executării comenzii îl constituie data notificării de către Vânzător asupra acceptării ofertei sau acceptarea tacită a acestuia în cazul comenzii plasate de către Cumpărătorul care se află în relaţiile economice permanente cu Vânzătorul. Termenul de realizare a comenzii este determinat de fiecare dată de către părţi la contractul de vânzare.

2. Precizia livrării de greutăţi de până la o 1 tonă este de+/- 1 kg. Precizia livrării de greutăţi de la 1 tonă până la 5 tone este de +/- 5kg.

La tăierea pe măsură la comandă apar următoarele limite de toleranţă:

Tije rotunde şi plate cu circumferinţa de până la o 300 mm – toleranţa de tăiere -0/+5mm

Tije rotunde şi plate cu circumferinţa de peste 300mm - toleranţa de tăiere -0/ +10mm

Table tăiate pe măsură-0/ +15 mm

Plăci tăiate pe măsură -0/ +15mm

3. Cumpărătorul este obligat să recepţioneze mărfurile în termenul convenit sau după notificarea de către Vânzător că marfa este gata pentru recepţie. În cazul în care Cumpărătorul îşi permite o întârziere în acceptarea mărfurilor pentru o perioadă mai mare de două zile, Vânzătorul va avea dreptul de a percepe de la Cumpărător costul de depozitare sau de retragere din contract şi de vânzare a mărfurilor unui alt client. Costul de depozitare a mărfurilor nepreluate pentru fiecare zi de depozitare este echivalent cu suma de 20 de euro în zloţi polonezi, calculat la cursul de schimb mediu al Băncii Naţionale pentru fiecare 1 tonă de produse depozitate, cu o taxă minimă pe zi de depozitare a mărfurilor echivalentă cu suma de 20 de euro indiferent de greutatea lor.

4. În cazul în care Cumpărătorul decide să utilizeze prestarea serviciilor de transport al mărfurilor efectuate prin distribuitorii de transport ai Vânzătorului costurile livrării şi ale altor servicii auxiliare sunt percepute de la Cumpărător, cu excepţia cazului în care s-a convenit altfel.

5. Riscul aferent livrării mărfurilor trece la Cumpărător în momentul transmiterii acestora către persoana autorizată pentru recepţionarea mărfurilor de către Cumpărător, inclusiv expeditorului sau transportatorului.

6. Întârzierea Vânzătorului în livrarea mărfurilor de până la 14 zile nu este tratată ca o încălcare a datei de livrare convenite. Vanzătorul nu este responsabil pentru întârzieri în livrare faţă de termenii de livrare, dacă acestea apar din cauza unor circumstanţe independente de acesta, cum ar fi întârzierea la livrare de către furnizorii, evenimente de forţă majoră, a întreruperilor neprevăzute în activitatea Vânzătorului, etc.

7. Renunţarea Cumpărătorului la recepţionarea produselor comandate, după acceptarea comenzii de către Vânzător se poate face numai cu acordul scris al Vânzătorului în această privinţă. În cazul renunţării la contract, integral sau în parte, cu acordulul Vânzătorului, Cumpărătorul poate fi obligat să acopere costurile suportate de Vânzător, în legătură cu executarea contractului şi realizarea comenzii.

8. În cazul în care Cumpărătorul întârzie cu plata pentru bunurile livrate către el, Vânzătorul poate să se abţină de la executarea în continuare a comenzilor ulterioare până efectuarea plăţii de către Cumpărător.

V. Condiţii de plată

1. Preţul de vânzare este valabil la sfârfitul perioadei menţionate la factura fiscală emisă de către Vânzător.

2. Cumpărătorul devine proprietarul bunurilor în momentul plăţii integrale pentru mărfuri (vânzarea condiţionată -.Art. 589 din Codul civil), cu excepţia cazului în care părţile stabilesc în acest sens altceva. Pentru a aproba schimbarea condiţiilor, este necesară confirmarea valabiliăţii lor în scris.

3.Ca dată de plată este considerată data înregistrării plăţii pe contul bancar al Vânzătorului indicat pe factura fiscală.

VI. Prevederi finale

1. Părţile declară că vor urmări o soluţionare amiabilă a eventualelor litigii apărute în legătură cu executarea contractelor reglementate de aceste Condiţii Generale de Vânzare. Dacă nu va fi posibilă o soluţionare pe cale amiabilă, toate litigiile care decurg în mod direct sau indirect din aceste reglementări se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente pentru sediul Vânzătorului.

2. În materiile care nu sunt reglementate prin aceste prevederi ale Condiţiilor Generale de Vânzare, se aplică prevederile de rigoare ale Codului civil şi ale Legii din 12 iunie 2003 privind condiţiile de plată în cazul tranzacţiilor comerciale (Monitorul Oficial din 2003, Nr. 139, punctul 1323).