wyszukiwarka

HLEDEJ

Obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

1. Obecné obchodní podmínky určují zásady uzavírání a realizace smluv o prodeji zboží nabízeného společností Akrostal Sp. z o.o. se sídlem v Poznani, dále jen prodejce.

2. Obecné obchodní podmínky, dále také OOP, představují integrální součást všech smluv o prodeji uzavíraných s prodejcem a určují vzájemné vztahy mezi prodejcem a kupujícím. Odchylky od těchto obecných obchodních podmínek je nutné sjednat písemně, jinak jsou neplatné.

3. Obecné obchodní podmínky jsou dány na vědomí a k přijetí kupujícím na webových stránkách prodejce www.akrostal.pl v podobě, která kupujícímu dovoluje podmínky si stáhnout a zobrazit. Zůstává-li kupující v trvalém obchodním vztahu s prodejcem, pak jedna akceptace obecných obchodních podmínek kupujícím se považuje jako jejich přijetí pro všechny ostatní objednávky a smlouvy o prodeji uzavírané mezi stranami, dokud se obsah OOP nezmění nebo se neodvolá jejich uplatňování.

II. Uzavření smlouvy

1. Uzavření smlouvy o prodeji nastává v okamžiku, kdy je prodejci účinně doručena objednávka podaná kupujícím. Objednávky lze podávat mailem, faxem nebo jinou písemnou formu, další formou vzdálené komunikace (např. telefonem) i přímo u zástupce prodejce. Mlčení prodejce znamená přijetí objednávky kupujícího. Prodejce si však vyhrazuje právo modifikovat podmínky realizace objednávky poté, co ji od kupujícího obdržel – v takovéto situaci k uzavření smlouvy o prodeji dochází v okamžiku, kdy kupující obdrží modifikaci podané objednávky.

2. Pokud v období ode dne podání objednávky do dne její realizace dojde k:

a. růstu cen surovin o více než 5 %,

b. růstu kursu USD/PLN nebo EUR/PLN o více než 5 %,

tak se považuje, že nabídka byla přijata s výhradou, že v takovýchto situacích má prodejce právo zvýšit cenu objednaného zboží.

3. Prodejce poskytuje na objednané zboží výhradně obchodní atesty . Napíše-li kupující na objednávku požadavek na dodání jiného atestu než atestu obchodního, nezpůsobuje to neplatnost nebo pozastavení realizace smlouvy, není to důvod k uznání reklamace ani k tomu, aby kupující vyžadoval od prodejce dodání takovéhoto dokumentu.

4. Obchodní atest je atest prodejce vystavený na základě údajů z atestu výrobce, který má prodejce k dispozici a který je s ním zcela shodný. Obchodní atest neobsahuje údaje o výrobci prodávaného zboží, které představují podnikové tajemství prodejce. Akrostal sp. z o. o. může navíc na obchodním atestu potvrdit, že je shodný s originálním atestem výrobce.

5. Všechny ceny jsou sjednávány mezi stranami během uzavírání smlouvy, tj. obsažené podrobnosti v objednávce kupujícího nebo v nabídce prodejce jsou ceny bez DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o ceny s DPH.

III. Oznamování reklamací, odpovědnost za vady

1. Kupující je odpovědný za to, aby technické údaje, kvalita a množství materiálu určené v jeho objednávce odpovídaly jeho potřebám. Kupující je povinen ihned po obdržení zkontrolovat zboží dodané prodejcem, zda souhlasí množství i kvalita.

1a. V případech, kdy je zboží prodávané prodejcem zpracováváno, kupující se zavazuje zaplatit za množství objednaného materiálu před zpracováním. Skutečnost provádění zpracování objednaného zboží může způsobovat rozdíly mezi parametry/hmotností zboží uvedenými v objednávce kupujícího, nákladovém listu a faktuře – daňovém dokladu. Výše uvedené rozdíly nepředstavují vady prodaného zboží, ani nemohou být považovány za prodej zboží, které neodpovídalo smlouvě.

2. Oznamování jakýchkoliv reklamací množství se provádí písemnou formou neprodleně po převzetí zboží, maximálně však do 3 pracovních dní ode dne převzetí zboží, v každém případě před zpracováním zboží, jinak dochází ke ztrátě oprávnění z titulu odpovědnosti prodejce za odchylky v množství.

3. Oznamování jakýchkoliv reklamací kvality se provádí písemnou formou neprodleně po převzetí zboží, maximálně však do 14 dní ode dne převzetí zboží, v každém případě před zpracováním zboží, jinak dochází ke ztrátě oprávnění z titulu odpovědnosti prodejce za vady v kvalitě.

4. V případě výskytu vad u prodaného zboží, které vyjdou najevo teprve při zpracováním kupujícím, se odpovědnost prodejce za vady omezuje pouze na hodnotu vadného zboží, a to pod podmínkou uznání reklamace prodejcem. Předmětné vady by se měly oznamovat prodejci písemnou formou neprodleně po jejich odhalení, nejpozději však do 90 dnů ode dne dodání zboží kupujícímu, jinak dochází ke ztrátě oprávnění z titulu odpovědnosti prodejce za předmětné vady v kvalitě.

5. V případě neopodstatněné reklamace má prodejce právo zatížit kupujícího náklady na přepravu a překládku reklamovaného zboží i náklady na jeho kontrolní zkoušky.

6. Pokud je reklamace uznána, prodejce může podle své úvahy buď vyměnit zboží za bezvadné, nebo vadu v co nejrychlejším termínu odstranit, maximálně však do 30 dní, nebo vrátit kupujícímu peníze za vadné zboží. V žádném případě při výskytu vad zboží nenese prodejce odpovědnost za náklady na zpracování zboží vynaložené kupujícím. Pokud jsou u dodaného a prodaného zboží vadné jen některé kusy a dají se oddělit od zboží bezvadného, pak se práva kupujícího uvedená v bodech2, 3, 4 omezují výhradně na zboží vadné.

7. V každém případě vrácení zboží kupujícím nastává po předchozím oznámení prodejce o této skutečnosti a po získání jeho písemného potvrzení/akceptace v této věci. Podmínkou přijetí vráceného zboží je, aby na něm nebyly stopy poškození jiné než oznamované vady ani stopy po zpracování ve výrobních procesech kupujícího, s výjimkou situací stanovených v bodě 4.

IV. Dodávka, termín a náklady na dopravu

1. Dodávka zboží zakoupeného kupujícím se realizuje výhradně na základě jeho objednávky. Začátkem termínu realizace objednávky je datum informování kupujícího prodejcem o přijetí objednávky nebo jeho tichý souhlas v případě zakázky zadané kupujícím, který je ve stálém obchodním vztahu s prodejcem. Termín realizace objednávky se smluvními stranami sjednává vždy pro každý případ.

2. Přesnost dodávek do hmotnosti 1 tuny činí +/- 1 kg. Přesnost dodávek o hmotnosti od 1 tuny do 5 tun činí +/- 5kg.

Při řezání na míru se zachovávají následující tolerance:

Kulaté a ploché pruty s průřezem do 300 mm – tolerance řezu -0/+5 mm.

Kulaté a ploché pruty s průřezem vyšším než 300 mm – tolerance -0/ +10 mm.

Plechy přistřihované na míru -0/ +15 mm.

Desky přiřezávané na míru -0/ +15 mm.

3. Kupující se zavazuje převzít zboží ve sjednaném termínu nebo poté, co byl prodejcem informován o zboží připraveném k převzetí. Pokud kupující otálí s převzetím zboží déle než 2 dny, je prodejce oprávněn kupujícímu účtovat náklady na skladování nebo odstoupit od smlouvy a prodat zboží jinému zákazníkovi. Náklady na skladování nepřevzatého zboží činí za každý den skladování ekvivalent částky 20 zlotých v eurech podle středního kursu Polské národní banky (NBP) za každou 1 tunu skladovaného zboží, přičemž minimální platba za jeden den skladování zboží ekvivalent částky 20 eur bez ohledu na jeho hmotnost.

4. Pokud se kupující rozhodne využít dodání zboží realizované dopravními prostředky prodejce, přepravné a další související služby půjdou k tíži kupujícího, nebude-li sjednáno jinak.

5. Riziko dodání zboží přechází na kupujícího v okamžiku předání osobě oprávněné k převzetí zboží za stranu kupujícího, včetně dopravce .

6. Zpoždění v dodávce zboží prodejcem do 14 dní se nepovažuje za porušení sjednaného termínu dodávky. Prodejce neodpovídá za zpoždění v realizaci dodávek vzhledem k termínům dodávek, jsou-li způsobena okolnostmi na něm nezávislými, např. zpožděná dodávka dodavatelů prodejci, zásahy vyšší moci, nepředvídatelné poruchy v práci prodejce atp.

7. Odstoupení kupujícího od převzetí objednaného zboží po akceptaci objednávky prodejcem může nastat pouze po získání písemného souhlasu prodejce. V případě stažení celé objednávky nebo její části se souhlasem prodejce může být kupující povinen uhradit náklady, které prodejce vynaložil v souvislosti s realizací předmětné objednávky.

8. Pokud kupující má prodlení s úhradami za dodané zboží, prodejce může pozastavit realizaci dalších objednávek téhož kupujícího, dokud nebudou provedeny příslušné úhrady.

V. Platební podmínky

1. Prodejní cena se stává vymahatelná s okamžikem uplynutí termínu stanoveného ve faktuře – daňovém dokladu vystaveném prodejcem.

2. Kupující se stává majitelem zboží v okamžiku úplné úhrady za toto zboží (doložka o vlastnictví prodané věci – čl. 589 polského občanského zákoníku), ledažeby se strany v této věci dohodly jinak. Tato jiná ujednání je nutné učinit písemně, jinak jsou neplatná.

3. Datum úhrady je datum připsání na bankovní účet prodejce uvedený na faktuře – daňovém dokladu.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Strany prohlašují, že budou usilovat o smírné urovnání veškerých sporů vzniklých v souvislosti

s prováděním smluv, na které se vztahují tyto Obecné obchodní podmínky. Nebude-li možné věc urovnat smírnou cestou, veškeré spory vzniklé nepřímo nebo přímo z těchto ujednání budou rozhodovat obecné soudy místně příslušné sídlu prodejce.

2. Na případy, které tato ustanovení OOP neupravují, se vztahují příslušné předpisy polského občanského zákoníku a zákona o termínech úhrady v obchodních transakcích ze dne 12. června 2003 (polská sbírka zákonů Dz. U. 2003 č. 139, spis. zn. 1323).